webdesign buroVH

Magazijnplein

De specialisten in magazijninrichting

Winkelwagen is leeg

Account:

Slide 2

palletstellingen

Slide 3

draagarmstellingen

Slide 1

legbordstellingen

PreviousNext

Slide 1Slide 2Slide 3

Best Sellers Tab1

bel voor meer informatie
0546 633 707
vraag hier
gratis offerte aan

Kwaliteit en veiligheid

 

Nedcon opslagsystemen voldoen aan de volgende nationale en internationale normen: 
RAL-RG 614/1, RAL-RG 614/2, NEN-5051 en NEN-5052.

 Nedcon materialen worden regelmatig getest, zijn TÜV gekeurd en voeren het GS certificaat (Geprüfte Sicherheit)

Zie in het Youtube filmpje waarom veiligheid zo belangrijk is!

Nedcon telt tot de eerste fabrikanten, wiens palletstellingen hercertificeert zijn volgens de RAL–RG 614, op basis van de Europese richtlijnen FEM 10.2.02. Onze palletstellingen zijn volgens de voorschriften van de FEM op wetenschappelijke aspecten geanalyseerd en getest. Bovendien is de onderneming DIN EN ISO gecertificeerd.


KAM-beleid - Kwaliteit, Arbo en Milieu

De directie van Magazijnplein.nl B.V. ziet het als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers. 

 

Het beleid is erop gericht om iedere medewerker op de meest veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden.kwaliteit, arbo en milieu

 

Het bedrijf voldoet aan de eisen van product-, arbo- en milieuwet- en regelgeving, maar gaat verder dan wat minimaal vereist wordt. Het bedrijf heeft een verbeterplan/plan van aanpak en doelstellingen opgesteld, waarbij de KAM-aspecten en –effecten worden beheerst.

 

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstelling geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten. 

 

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en inkopen van kwalitatief betrouwbare derden & producten (leveranciers, ZZP’ers en onderaannemers) moeten ervoor zorgdragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd wordt. 

 

Enerzijds zal de directie zelf initiatieven nemen ter verhoging/verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Anderzijds zal de directie een beroep doen op de medewerking van alle medewerkers. Dit is een continu proces.

 

Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie (zoals vastgelegd in het organogram, functieomschrijvingen en in het KAM-handboek), wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de KAM-regels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een KAM-functionaris aangesteld. 

 

Door middel van klanttevredenheidsonderzoek en –metingen probeert het bedrijf tevens de opdrachtgevers- en klanttevredenheid continu te vergroten. De directie toetst het kwaliteit-, arbo-, milieu-beleid jaarlijks tijdens de directiebeoordeling. Om de continuïteit voor nu en in de toekomst te waarborgen, streven wij naar groei van de onderneming met behoud van resultaat.

 

Voor het bovenstaande is een zorgsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de normen/erkenningen:

 

 

NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 en VCA** 2008/5.1.


Opgesteld namens de directie
Almelo 12-12-2016

 

Nederland Duitsland Europa

 

Legbordstellingen
NEN 5051
RAL - RG 614 / 1
Grootvakstellingen        
NEN 5051
RAL - RG 614
Palletstellingen
NEN 5051 / NEN 5052         
RAL - RG 614 / 2
F.E.M.10.2.02
Productie
DIN EN ISO-9001 
Montage
VCA certificaten  

Volgens de ARBO-wetgeving zijn werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van hun medewerkers. Werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat ze met veilig en degelijk materieel werken. In art. 7.4a van de ARBO is vastgelegd dat arbeidsmiddelen als heftrucks, graafmachines, hijswerktuigen en magazijnstellingen periodiek gekeurd dienen te worden.

Wij maken gebruik van onafhankelijke gecertificeerde en geaccrediteerde organisaties, die in uw opdracht een veiligheidsinspectie in uw magazijn uitvoeren. Wij kiezen voor deze werkwijze om onze onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen en niet de suggestie te wekken omzet verhogende inspecties uit te voeren. Bovendien zijn deze inspecteurs goed opgeleid en beschikken altijd over de meest recente informatie. Op basis van een inspectielijst voeren zij een visuele controle uit op de status van Nedcon stellingen en het gebruik daarvan. Vervolgens zullen zij daar uitgebreid rapport over uitbrengen en suggesties ter verbetering leveren en in overleg eventueel materialen vervangen. Ondanks de periodieke keuringen, blijft de werkgever formeel toch verantwoordelijk voor de uitvoering van de ARBO-wetgeving.