Kwaliteit, Arbo en Milieu

Magazijnplein.nl BV is onderdeel van Optimum storage solutions, wij zijn organisatie breed ISO 9001 en VCA** gecertificeerd en hebben in 2018 een MVO-verklaring behaald. Onze doelstellingen hebben wij vastgelegd in onze KAM-beleidsverklaring , welke is opgenomen in ons KAM-handboek. Om de duurzaamheid bevorderen en CO-2 uitstoot te reduceren als organisatie, bieden wij klanten de mogelijkheid tot aanschaf 2e handsmaterialen en maken wij o.a. gebruik van elektrische hefmiddelen, ledverlichting en zonnepanelen.

 

 

Kwaliteit

De directie van Magazijnplein.nl BV heeft als doel gesteld om de klant optimaal te bedienen en te ontzorgen binnen haar specialisme magazijninrichting. Magazijnplein.nl BV bestaat uit een groep van bedrijven, waarbij elk bedrijf op unieke wijze een bijdrage levert aan dat doel. Het bedrijf voldoet aan de geldende producteisen, arbo- en milieuwet- en regelgeving. Voor de borging, beheersing en verbetering van processen, de kwaliteit van product of dienst en arbeidsomstandigheden zijn de processen vastgelegd in een managementsysteem volgens NEN-EN 9001 en VCA**.

 

Arbo

De directie van Magazijnplein.nl BV ziet het als haar plicht om naar haar beste vermogen voor haar medewerkers de optimale arbeidsomstandigheden te creëren. Daarbij staat de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerker centraal. Om dit te realiseren werken wij met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen. Het bedrijf voert een beleid om de arbeidsomstandigheden te beheersen, te verbeteren en te bevorderen, door middel van continue verbetering van de processen volgens PCDA-cirkel (plan, do, check, act) zoals vastgelegd in het managementsysteem. Het beleid is erop gericht om letsel en/of schade aan mens te voorkomen.

 

Milieu

De directie is erg milieubewust en heeft als doelstelling te voldoen aan geldende milieuwet- en regelgeving en is altijd op zoek naar duurzame oplossingen. De belasting van het milieu wordt waar mogelijk beperkt

 

MVO

Het bedrijf heeft in 2018 een MVO-verklaring behaald en heeft in 2020 de herbeoordeling met goed resultaat afgerond. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en cultuur. Magazijnplein.nl BV  maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar medewerkers, klanten, leveranciers en omgeving. Hierbij respecteert en handelt BG conform de wet- en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. BG heeft oog voor de behoeften van, is transparant in haar communicatie en het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Het aangaan van een duurzame relatie met mens, maatschappij en milieu zijn kernwaarden binnen onze organisatie. Waarbij de kwaliteit van onze dienstverlening en producten centraal staat.

Magazijnplein.nl BV heeft zeer betrokken medewerkers, zij dragen de kernwaarden van ons bedrijf uit. Zij zijn op afdelingsniveau betrokken bij het tot stand komen van doelstellingen per afdeling. De organisatie heeft een zelfregulerend karakter, dit geeft de directie het commitment van de werknemers bij uitvoering van bovenstaande beleid. Jaarlijks worden de doelstellingen per bedrijf en afdeling gepresenteerd tijdens de strategiepresentatie. Daarnaast worden deze beheerst en bewaakt in het teamvertegenwoordigersoverleg (TVO).

Het opgestelde managementsysteem voor kwaliteit en arbo wordt intern bewaakt door de KAM-coördinator. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de geldende versies van de normen/erkenningen: NEN-EN-ISO 9001 en VCA**.

Opgesteld namens de directie, Oss 15 oktober 2020.