Kwaliteit, Arbo en Milieu

 

Kwaliteit

De directie van Begra Group B.V. heeft als doel gesteld om de klant optimaal te bedienen en te ontzorgen binnen haar specialisme magazijninrichting. Begra Group B.V. bestaat uit een groep van 4 bedrijven, waarbij elk bedrijf op unieke wijze een bijdrage levert aan dat doel. Het bedrijf voldoet aan de geldende producteisen, Arbo- en milieuwet- en regelgeving. Voor de borging, beheersing en verbetering van processen, de kwaliteit van product of dienst en arbeidsomstandigheden zijn de processen vastgelegd in een managementsysteem volgens NEN-EN ISO 9001 en VCA**.

 

Arbo

De directie van Begra Group B.V. ziet het als haar plicht om naar haar beste vermogen voor haar medewerkers de optimale arbeidsomstandigheden te creëren. Daarbij staat veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerker centraal. Om dit te realiseren werken wij met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen. Het bedrijf voert een beleid om de arbeidsomstandigheden te beheersen, te verbeteren en te bevorderen, door middel van continue verbetering van de processen volgens PCDA-cirkel (plan, do, check, act) zoals vastgelegd in het management systeem. Het beleid is erop gericht om letsel en/of schade aan mens te voorkomen.

 

Milieu

De directie is milieubewust en heeft als doelstelling te voldoen aan geldende milieuwet- en regelgeving en is altijd op zoek naar duurzame oplossingen. De belasting van het milieu wordt waar mogelijk beperkt.

 

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en -cultuur. Begra Group maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar medewerkers, klanten, leveranciers en omgeving. Het bedrijf respecteert en handelt conform de wet- en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. BG heeft oog voor de behoeften van, is transparant in haar communicatie en het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Het aangaan van een duurzame relatie met mens, maatschappij en milieu zijn kernwaarden binnen onze organisatie. Waarbij de kwaliteit van onze dienstverlening en producten centraal staat.

MBegra Group B.V. heeft zeer betrokken medewerkers, zij dragen de kernwaarden van ons bedrijf uit. Zij zijn op afdelingsniveau betrokken bij het tot stand komen van doelstellingen per afdeling. De organisatie heeft een zelfregulerend karakter, dit geeft de directie het commitment van de werknemers bij uitvoering van bovenstaande beleid. Per team worden er jaarlijks doelstellingen geformuleerd en gepresenteerd tijdens de strategiepresentatie. Daarnaast worden deze beheerst en bewaakt in het teamvertegenwoordigersoverleg (TVO).

Het opgestelde managementsysteem voor kwaliteit en Arbo wordt intern bewaakt door de KAM-coördinator. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de geldende versies van de normen/erkenningen: NEN-EN-ISO 9001 en VCA**.

Opgesteld namens de directie, Oss 30 november 2023.